Štatút súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE organizovanej v rámci Európskeho týždňa mobility 2016

Článok č.1

Úvodné ustanovenie

Tento štatút určuje pravidlá súťaže pre všetky samosprávy na Slovensku počas celoeurópskej kampane Európsky týždeň mobility 2016 (ďalej len ETM).organizovanej v rámci Európskeho týždňa mobility 2016

Článok č. 2

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

1. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava a Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica (ďalej len SAŽP).

2. Organizátorom súťaže je SAŽP.

Článok č. 3

Podmienky účasti v súťaži

1. Do súťaže sa môže prihlásiť každá samospráva na Slovensku, ktorá je oficiálne zaregistrovaná do kampane ETM 2016.

2. Samospráva musí vyplnenú a štatutárnym zástupcom podpísanú prihlášku do súťaže spolu s povinnou prílohou zaslať na adresu: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, najneskôr do 30. 9. 2016.

3. Prihlásená aktivita alebo trvalé opatrenie boli zrealizované v roku 2016, spĺňajú kritériá minimálne jednej z uvedených kategórií v článku č. 4 a sú v súlade s aktuálnou témou kampane „Inteligentná mobilita. Silná ekonomika“.

 4. Prihláška bez povinnej prílohy nebude zaradená do súťaže.

5. Povinnou prílohou sa rozumie dokumentácia realizovanej aktivity, alebo trvalého opatrenia.

Článok č. 4

Hodnotené kategórie

1. Aktívna samospráva – hodnotiť sa bude schopnosť samosprávy motivovať subjekty pôsobiace na jej území k vzájomnej spolupráci smerujúcej k realizácii aktivít a trvalých opatrení.

2. Originálna aktivita – hodnotiť sa bude originalita, atraktivita a prevedenie.

3. Efektívne trvalé opatrenie – hodnotiť sa bude, efektivita, udržateľnosť, finančná náročnosť a dopady na životné prostredie.

4. Bonusová kategória – Originálna tematická fotografi a – hodnotiť sa bude súlad s témou tohto ročníka, originalita, univerzálnosť a inovatívnosť, s možnosťou využitia umeleckých techník (min. kvalita fotografi e: 300 dpi, resp. 1MB).

Článok č. 5

Hodnotenie a udeľovanie cien

1. O udelení cien v jednotlivých kategóriách rozhoduje päťčlenná odborná porota, ktorú zostavuje vyhlasovateľ súťaže.

2. Víťazné samosprávy budú vyhlásené a ocenené na VIII. ročníku národnej konferencie Cyklistická doprava – konferencia o cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mobilite.

3. Víťazné samosprávy v jednotlivých kategóriách získajú sklenený artefakt a diplom.

Článok č. 6

Osobitné ustanovenie

1. Vyhlasovateľ súťaže si v prípade, ak má k tomu vážne dôvody, vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž z časového dôvodu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo predčasne zrušiť, meniť podmienky štatútu počas súťaže.

2. Vyhlasovateľ súťaže si v prípade, ak má na to vážne dôvody, vyhradzuje právo neudeliť cenu v niektorej z kategórií.

3. Zaslaním povinných príloh samospráva udeľuje vyhlasovateľovi súhlas s ich ďalším využitím na marketingové a propagačné účely.

Článok č. 7

Záverečné ustanovenie

1. Štatút je schválený vyhlasovateľom súťaže.

2. Štatút je vyhotovený v jednom exemplári, ktorý je uložený u vyhlasovateľa súťaže.

3. Štatút je zverejnený na webovej stránke kampane www.eurotm.sk.

4. Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania.

 

V Banskej Bystrici, 16.6. 2016